Functioneel Beheerder (NAS)

Opdrachtnummer: MY22011254   |   Sluitingstijd: 24-01-2022 12:00

calendar_icon

28-03-2022 t/m 28-08-2023

pin_icon

Huis ter Heide

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door:
- het functioneel beheren van de systeemconfiguraties, met inbegrip van het beheren van versie- en lease- registraties, persoonsautorisaties, wachtwoorden en identificaties;
- het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen en het zo nodig inschakelen van in- of externe specialisten of technische beheerders;
- het beheren en waar nodig bijstellen van de parameters van de informatie- en verwerkingssystemen;
- het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteits-aanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
- het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, werkinstructies, gebruikershandleidingen, opleidingsmateriaal, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
- het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
- het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.
- het verzamelen en rapporteren van management gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer systeem ten behoeve van het Meldkamerdomein;
- het beheren van systemen van de Landelijke Meldkamer. Het verstrekken van gegevens uit de systemen vindt niet eerder plaats dan na overleg met het bureau.

 2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
- het bewaken dat alle relevante actuele gegevens ten behoeve van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen KMar tijdig, volledig en in de juiste vorm worden verwerkt en het zo nodig rappelleren, de gebruikers van decentrale opslagsystemen en andere leveranciers van gegevens;
- het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
- het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
- het genereren van informatie uit de systemen en het presenteren daarvan in overzichten, grafieken enz.
- het verplaatsen van data van decentrale naar centrale opslagsystemen

3. Adviseert over en ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door.
- het adviseren van H-bureau Kwaliteitszorg Recherche en gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen KMar over hoe de systemen gebruikt kunnen worden;
- het bespreken van de behoefte aan gegevens en informatie met het management en de gebruikers en het ondersteunen bij het optimaal, correct en doelmatig gebruiken van de systemen;
- het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;
- het bijdragen aan de opleiding van gebruikers van de systemen.
 
Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.


Achtergrond opdracht

De gegevensbeheerder decentrale opslag is verantwoording verschuldigd aan het bureauhoofd voor wat betreft een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden en een tijdige en juiste ondersteuning aan de gebruikers.

1. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De Gegevensbeheerder decentrale opslag neemt beslissingen (in overleg met technisch beheerder decentrale opslag) bij het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, bij het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.

Contact met:

1. Met (interne en externe) eenheden en functionarissen die gegevens aanleveren over de tijdigheid, volledigheid en vorm van aanleveren om daarover af te stemmen.
2. Met Bureau Kwaliteitszorg Recherche, IV&CIS KMar en JIVC ter afstemming over gegevens en implementatie van de systemen.
3. Met bedrijven over wijzigingen in applicaties en opleidingswensen om informatie uit te wisselen en om af te stemmen.
4. Met bedrijven en (semi)overheidsdiensten over storingsmeldingen en implementatie van nieuwe software om informatie uit te wisselen en af te stemmen.

Verantwoordelijkheden:

1. De gegevensbeheerder decentrale opslag is verantwoording verschuldigd aan het bureauhoofd voor wat betreft een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden en een tijdige en juiste ondersteuning aan de gebruikers.
2. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De Gegevensbeheerder decentrale opslag neemt beslissingen (in overleg met technisch beheerder decentrale opslag) bij het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, bij het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.

Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee.
Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken.

De afdeling Support omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar.
Tevens levert de afdeling Support ondersteuning aan het LTC.
Support zorgt daarbij voor een gecoördineerde bijdrage vanuit de verschillende disciplines aan alle planfases en de reguliere bedrijfsvoering.

De afdeling Support bestaat uit de secties: Personeel & Organisatie, Operationele Personeelszaken, Materieel & Diensten en Informatie Voorziening & Communicatie- en Informatiesystemen.
De Sectie IV&CIS Plans adviseert het LTC tevens inzake implementatie van beleid op gebied van informatievoorziening, de decentrale informatievoorziening, bedrijfsvoering architectuur en projectmanagement.
Bureau CISOPS onderhoudt een continue communicatie- en informatielijn met de bestuursstaf /CDS/DOPS en de CIS verantwoordelijken bij de overige krijgsmachtdelen voor wat betreft informatiemanagement voor OPCO-, internationale- en missietaken en met ketenpartners en derden over defensievreemde informatievoorziening.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met een functie als Beheerder ICT
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met decentrale opslagsystemen
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen van NAS en decentrale opslag voorzieningen
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met verschillende projectbesturingsmethodieken (o.a. Scrum, Agile, Prince II)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IT-projecten bij de overheid
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomatiseerde systemen
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking