Project Architect ENU

Opdrachtnummer: MY210609902   |   Sluitingstijd: 16-06-2021 15:00

calendar_icon

16-08-2021 t/m 17-08-2022

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

Als projectarchitect CDS.IV.616 ETIAS National Unit (ENU) ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechausse (KMar) en het IT-bedrijf JIVC in de snel veranderende operatie van de grensbewaking. De regiegroep COC2 (KMar-keten) is de behoeftesteller van het project ENU. Met de vertegenwoordiger vanuit de business van de KMar stem je de funtionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt en met de projectmanager en de informatiemanager. De projectarchitecturen zijn riching gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces.

Achtergrond opdracht
In het kader van het versterken van de Schengenbuitengrens heeft de Europese Raad een verordening aangenomen tot oprichting van een ETIAS National Unit (ENU). Het ETIAS heeft als doel de veiligheidscontroles op niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die van plan zijn naar het Schengengebied te reizen te versterken. Met het ETIAS moeten de reizigers v??r hun reis online een reisautorisatie aanvragen. Zo kunnen vooraf-controles worden verricht en kan zo nodig de reisautorisatie voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied reizen, worden geweigerd. Een reisautorisatie houdt niet meer in dan de toestemming om naar een Schengenland te mogen reizen. Het geeft geen recht op toegang tot of verblijf in het betreffende Schengenland.

Het resultaat van dit project ENU betekent dat er tooling is waarmee de beslismedewerkers worden ondersteund bij het beslisproces over aanvragen voor reisautorisaties, waaronder de gevallen waarin een betrokkene rechtsmiddelen inzet tegen het genomen besluit. De tooling van de ENU bestaat grofweg uit: 1) Een koppeling (web-interface) met het centrale ETIAS systeem in verband met de toegang tot het aanvraagdossier en communicatie met de aanvrager, 2) een dossier-functie ten behoeve van de verwerkingen rondom het besluitvormingsproces en 3) een koppeling met databanken die geraadpleegd worden in het kader van de besluitvorming. Het gaat om SIS, VIS, EES, EURODAC, SLTD, TDAWN, ECRIS en E&S. Naast voornoemde databanken wordt vanuit het business-project onderzoek gedaan naar het gebruik van aanvullende databanken van Interpol, Europol en de IND (Indigo).
In het kader van een eventuele beroepsprocedure dient het dossier digitaal op een veilige manier aan de IND overgedragen te worden. Dit proces moet in samenwerking met de IND nader worden uitgewerkt.
Het project ziet op het realiseren van tooling waarmee het beslisproces over aanvragen van reisautorisaties wordt ondersteund, inclusief het proces waarbij de betrokkene rechtsmiddelen inzet tegen het genomen besluit. Het gaat om tooling ter ondersteuning van een nieuwe wettelijke KMar-taak, waarmee ca. 25 fte (TCB) worden belast.

De ENU heeft behoefte aan een technische koppeling met het centrale ETIAS systeem, een registratie/dossier-functie en een koppeling met diverse databanken. De totstandkoming van werkprocessen valt buiten de reikwijdte van het IT-project, maar wordt in een separaat business-project meegenomen.
We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.
We maken gebruik van een Commercial Of-the-Shelf oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar.
Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speel een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Hoofdstandplaats: Utrecht

Extra standplaatsen: Maasland, Schiphol, Den Haag, Huis ter Heide, Apeldoorn


Eisen

Werkervaring algemeen
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Project Architect met eigen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) opgeleverde architectuurproducten: project start architectuur en / of solution architectuur en / of domein architectuur;    


Werkervaring specifiek    
Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.     
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance     

Overige vereiste

Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. 
Kandidaat beschikt over (minimaal) 1 van de volgende certificeringen: PRINCE2 Practitioner, IPMA C of Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK) als technieken en methoden voor programma- en projectmanagement .    
Kandidaat beschikt over een Agile/Scrum certificaat    
Kandidaat is TOGAF gecertificeerd    
Kandidaat is Archimate gecertificeerd    


Wensen

Relevante Werkervaring    
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden:
- business-
- applicatie-
- data-
- infrastructuur-architectuur."    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
- BVI en/of
- CDM en/ of
- NIM en/of
- IDA en/of
- DEMO 
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
Defensie BeveiligingsBeleid en
Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    

Kennis, opleidingen
Kandidaat heeft bij voorkeur een DEMO certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat