Projectleider OSINT 2.0

Opdrachtnummer: MY210113117   |   Sluitingstijd: 06-04-2022

calendar_icon

06-04-2021 t/m 06-04-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.


Opdrachtbeschrijving

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en
inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen;
afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen;
Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie.

Achtergrond opdracht

Het realiseren van toekomstbestendige systemen voor Open Source Intelligence (OSINT) en het afschermen van herleidbaar internet

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

- Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software / 5 jaar ervaring   

- Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair) in omgevingen met een groot aantal stakeholders (>10).    / 3 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar relevante en recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en beveiligingsaspecten van netwerkkoppelingen.   

- Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers);

- Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.

- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie) of binnen Inlichtingen en Veiligheid.    

- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)     

- kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team    

- Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement    

- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT.    

- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)    

- Kandidaat heeft bij voorkeur een geldig IPMA B certificaat    

- Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding projectmanagement.