Projectmanager

Opdrachtnummer: MY210609919   |   Sluitingstijd: 16-06-2021 15:00

calendar_icon

17-09-2021 t/m 17-09-2023

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.

Opdrachtbeschrijving

1.    Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van
(meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
2.    Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
3.    Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; risicoanalyse uitvoeren en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
4.    Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie en mogelijk ook met ketenpartners.


Achtergrond opdracht
De MIVD ondergaat een digitale transformatie waardoor ruimte ontstaat voor vernieuwing. De MIVD werkt dan ook nauw samen met ketenpartners om deze vernieuwing te realiseren. Het bureau Projectmanagement binnen de Unit-IT is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de te invulling van deze vernieuwing. Binnen het IV-landschap van de MIVD wordt meer en meer informatie uitgewisseld tussen systemen en met systemen van ketenpartners. Dit leidt tot meer en meer integratie op het vlak van vernieuwing zoals internet, netwerken of cloud oplossingen rekening houdend met de specifieke wet- en regelgeving zoals de Wiv en WVO.
Van de kandidaat verwacht dat invulling gegeven wordt aan de doelarchitectuur en rekening gehouden wordt met beveiligingsaspecten. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen, niet alleen aan de business kant, maar ook de IT kant en de bijbehorende verwervingskant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Algemeen Projectmanager heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de MIVD, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van MIVD en/of JIVC en stuurt op resultaten in relatie tot Verwerving en Delivery.
De kandidaat is verantwoordelijk voor de realisatie als ook de (coördinatie) op de implementatie van de resultaten binnen de organisatie van de MIVD. De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. De aansturing van de projecten en wijze waarop doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.
Vanzelfsprekend houdt de Projectmanager de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in een deugdelijke projectadministratie. De projectmanager voert zijn werkzaamheden grotendeels uit binnen de I-kolom in afstemming met het CIO office en Unit-IM van de organisatie.

Organisatorische context en cultuur
MIVD: De MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Werkervaring algemeen    
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software.    
Kandidaat heeft aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen jaren) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams. (3 jaar werkervaring)

Overige vereiste

Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.    
Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding     
   
Wensen

Relevante Werkervaring    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de keten Openbare Orde en Veiligheidsketen    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met informatiebeveiliging     
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team    
Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT.    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.000 medewerkers) met voorkeur een IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten    

Kennis, opleidingen

Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding projectmanagement.