Senior Adviseur Medisch

Opdrachtnummer: MY20081716-2   |   Sluitingstijd: 19-10-2021

calendar_icon

19-10-2020 t/m 19-10-2021

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een C- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Bij het doen van de bieding dienen de eisen een op een terug te herleiden zijn in het cv. Anders kan de bieding niet gedaan worden.

Naam hoofdstandplaats: Utrecht
Extra standplaats(en): Hilversum

Opdrachtbeschrijving
Functieomschrijving/werkzaamheden
Sr adviseur medisch. De werkzaamheden bestaan uit het:
• Opstellen van meerjarenplannen ten behoeve van planvorming, prioriteitstelling cq IV-projectinitiatieven met specifiek aandachtsgebied geneeskundige opleidingen en IT/technologie.
• Voorbereiden van medische IV-projectinitiatieven en het (op basis van nader onderzoek) uitwerken van projectkaarten en projectvoorstellen in lijn met de binnen defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het portfolio van IV-projecten binnen de militaire gezondheidszorg.
• Onderzoeken en evalueren van IV-behoeften binnen de diverse zorgonderdelen van de militaire gezondheidszorg en in het bijzonder bij de Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).
• Onderzoeken van knelpunten in de medische IV en hierover adviseren; in het bijzonder bij de Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).
• Onderzoeken en beschrijven van processen, informatiestromen en de hierbij gebruikte IT-toepassingen binnen de zorgonderdelen van de militaire gezondheidszorg en bij DGOTC in het bijzonder.
• In kaart brengen en opstellen van functionele specificaties, programma's van eisen ten behoeve van verwerving/aankoop, ontwikkeling, inrichting en implementatie van IT-toepassingen en IV binnen de militaire gezondheidszorg.
• Zorgdragen dat de businessaspecten van de in projecten betrokken zorgbedrijven en de daarbij beoogde mijlpalen voldoende worden belicht.

Achtergrond opdracht
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg. Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Daarnaast ziet de DGO in het toepassen van (verschillende) technologieën grote mogelijkheden om de militaire gezondheidszorg te verbeteren en te vernieuwen. Dit is nodig om aansluiting te houden met civiele zorg en met de veranderingen binnen de krijgsmacht. In de komende jaren moet de achterstand op medisch IV/ICT-gebied worden ingehaald en zal een stabiele en toekomstbestendige digitale IV-omgeving worden gerealiseerd. Daarbij staat een adequate gegevensuitwisseling in de militaire gezondheidsketen centraal. Voor de ontwikkeling van het digitaal geneeskundig opleidingsconcept voor militairen en de uitvoering van een aantal hoog geprioriteerde IV-projecten van het DGOTC , heeft de DGO op korte termijn behoefte aan versterking van de stafafdeling Medisch Informatie Management (MIM) met een senior IV adviseur.

Organisatorische context en cultuur
De werkzaamheden worden verricht vanuit de afdeling Medisch Informatie Management (MIM) van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando. Het Defensie Ondersteuningscommando is een zelfstandig Defensieonderdeel dat is opgericht om defensie breed ondersteunende producten en diensten te leveren. Het Defensie Ondersteuningscommando is samengesteld uit een staf, divisies en de NLDA. De DGO is
één van de divisies van het Defensie Ondersteuningscommando.

Aangezien de vraagstukken van MIM spelen bij diverse zorgbedrijven, zal de adviseur nauw samenwerken met de medewerkers van deze zorgbedrijven en ook veel aanwezig moeten zijn op de verschillende locaties. Voor deze opdracht zal de adviseur met name actief zijn bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) in Hilversum en samenwerken met medewerkers aldaar.

Bijzonderheden / extra toelichting
De DGO is ondersteunend aan de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de operationele commando’s wordt geleverd bij inzet te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg. De DGO ondersteunt de operationele role 1 en role 2 elementen maximaal teneinde de benodigde medische inhoudelijke kwaliteiten te bereiken. C-DGO is voor de gehele militaire gezondheidszorg verantwoordelijk voor de toetsing van de waarborgen voor en toezicht op een verantwoorde organisatie en uitvoering van de militaire gezondheidszorg en daarmee voor de kwaliteit van zorg. C-DGO adviseert de ambtelijke en politieke leiding van Defensie gevraagd en ongevraagd over de voorziening in, en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar waar het - consequenties voor - de operationele inzet betreft, zal hij dit ook doen aan de CDS, gezien diens verantwoordelijkheid voor de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast is C-DGO ondercommandant in het Defensie Ondersteuningscommando en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de DGO. 

De afdeling Medisch Informatie Management (MIM) is belast met de ontwikkeling en instandhouding van de (digitale) informatievoorziening van de militaire gezondheidszorg. De afdeling bestaat uit informatiemanagers medisch, projectmanagers en informatiebeveiligings en IT-auditing functionarissen.

Competenties
- Resultaatgericht 
- Samenwerken 
- Plannen en organiseren 
- Verantwoordelijk
- Communicatie

Eisen
Werkervaring algemeen
    
- Kandidaat heeft ervaring als businessanalist, businessconsultant of informatie analist bij complexe (en omvangrijke) projecten en vraagstukken op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg en/of het onderwijs. Complex d.w.z. het aansturen van een projectteam van interne en externe medewerkers en vertegenwoordigers van leveranciers met een minimale grote van 10 personen. Omvangrijk d.w.z. een project met een impact op de gehele zorginstelling of bedrijf. / 5 jaar ervaring
- Kandidaat heeft ervaring in het schrijven van informatieplannen, business cases en/of adviesrapporten opgedaan in minimaal 5 verschillende opdrachten. / 5 jaar ervaring

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen
- Kandidaat is in het bezit van een projectmanagement certificaat Prince 2 Practitioner of IPMA B/C    
- Kandidaat is minimaal in het bezit van een HBO opleiding    
- Kandidaat heeft kennis en werkervaring van het onderwijsproces op het gebied van zorg , de besturing van onderwijs en trainingen en de ondersteuning van het onderwijsproces met IT en de stakeholders hierbij en/of het zorgproces ambulante zorg / Minimaal 2 jaar kennis en werkervaring opgedaan in de laatste 5 jaar

Wensen
Relevante Werkervaring 
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met toepassing en invoering van blended leermethoden en gepersonaliseerd/adaptief leren opgedaan in tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal in 5 opdrachten of projecten advieswerkzaamheden uitgevoerd met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van business analyse, zoals BCS (British Computer Society), IIBA (International Institute in BA), PMI (Professional in BA) of DSDM (Agile BA).    

Kennis, opleidingen
- Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO of academische opleiding afgerond, in de richting van informatiemanagement in de gezondheidszorg, zoals Health Informatcs, Medische Informatiekunde, Klinische Informatiekunde, of op een voor onderwijs en training relevant gebied, zoals Innovatiemanagement, Technische Bedrijfskunde.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en inzicht in de ontwikkelingen en effecten van digitalisering en informatisering in het onderwijs en/of de gezondheidszorg en de samenhang en afstemming met de business (bedrijfsvoering) opgedaan in minimaal 5 verschillende opdrachten/projecten.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en werkervaring van Elektronische Leer Omgevingen (ELO's) en het digitaliseren van onderwijsmethoden.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van de processen ITIL, LEAN en AGILE/SCRUM.   
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van vigerende (en voorgenomen) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en IV/IT.