Privacy Compliance Officer AVG

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant de Politie zijn wij op zoek naar een Privacy Compliance Officer.

Opdrachtomschrijving:

De bescherming van informatie en dan vooral de persoonsgegevens is in de huidige wereld van digitalisering en globalisering één van de belangrijkste aspecten voor elke organisatie en raakt techniek, wetgeving en de gebruiker. Voor de Nationale Politie staat dit hoog op de agenda. Zodoende is de Nationale Politie op zoek naar een gedreven Privacy Compliance medewerker om binnen de dienst HRM van het Politiedienstencentrum te worden ingezet.

Verantwoordelijkheden:

De Privacy Compliance medewerker weet dat het waarborgen van de privacy, vertrouwelijkheid en de integriteit van persoonsgegevens om samenhangend beleid en organisatie brede commitment vraagt. Het versterken van awareness is voor jou dus even belangrijk als monitoring van de naleving van de AVG-vereisten.
Jij helpt de afdeling binnen de dienst HRM van de Nationale Politie met het uitvoeren van privacy impact analyses, waarbij zwakke plekken inzichtelijk worden gemaakt en je praktische verbeteringen voorstelt en ook mede zorgdraagt dat deze verbeteringen worden uitgevoerd. Uiteraard deel je de inzichten continu, proactief en op alle organisatieniveaus. Je bent ambassadeur van het privacy-denken, initieert en faciliteert awareness programma’s.

Vakmatige taken:

 • Werkprocessen binnen dienst HRM inrichten die nodig zijn om de eisen van de AVG uit te voeren. Hierbij zal de primaire focus liggen op de werving en selectieprocessen;
 • Implementeren van privacy beleid en afspraken binnen de dienst HRM;
 • Informeer en adviseer diverse afdeling binnen de dienst en haar werknemers over de verplichtingen onder de AVG en andere relevante wet- en regelgeving;
 • Intern monitoring op en adviseren over de verwerking van persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving (AVG);
 • Interne audits gegevensbescherming uitvoeren;
 • In gang zetten van noodzakelijke maatregelen en monitoren daarvan als gevolg van gemelde beveiligingsincidenten;
 • Mede uitvoeren van PIA’s (Privacy Impact Assessments) en DIA’s (Data Impact Assessments);
 • Mede uitvoeren van processcans om risico’s vaststellen en aanbevelingen te doen op te nemen maatregelen;
 • Klankbord voor projecten waarin privacygevoelige gegevens een rol spelen;
 • Rapporteren aan de portefeuillehouder binnen de Dienst HRM over de stand van zaken.

Werkervaring:

 • Diepgaande kennis van de privacywetten (WPG en AVG) en securityvraagstukken binnen het domein van HR processen;
 • Gedegen kennis van de archiefwet;
 • Minimaal drie jaar ervaring op het gebied van privacy wet- en regelgeving in een corporate omgeving (met voorkeur binnen de overheid);
 • Ruime ervaring met de werkprocessen van HRM en bij voorkeur IDU-processen (Instroom, Uitstroom en Doorstroom van personeel);
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van impactanalyses;
 • In staat zijn om ingewikkelde wet- en regelgeving te vertalen in begrijpelijke processen en uitvoerings afspraken;
 • Ervaring binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is een pré;
 • Ruime affiniteit met (HR) IT-systemen en data opslag.

Functie eisen

 • In de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van interne audits op het gebied van gegevensbescherming in een corporate omgeving;
 • In de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar actuele kennis van de privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook van de Archiefwet en je bent in staat je kennis over te brengen en hierover te adviseren.

N.B. Indien je niet voldoet aan de eisen (kock-out criteria) kunnen we je reactie niet in behandeling nemen. 

Wensen:

 • Minimaal één jaar affiniteit met (HR) IT-systemen en data opslag;
 • Ervaring met de Wet politiegegevens (WPG);
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van impactanalyses;
 • In staat zijn om ingewikkelde wet- en regelgeving te vertalen in begrijpelijke processen en beleid;
 • Ervaring binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV);

De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie: is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie;
 • Organisatiesensitiviteit: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
 • Overtuigingskracht: toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Coachen: verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen;
 • Organisatievermogen: bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij;
 • Klantgerichtheid: herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte;

 

 

reactie

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Compliancy

Politie Nederland / PDC / IV-organisatie / Dienst ICT