Senior Business Controller (2 FTE)

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant de Politie zijn wij op zoek naar een Senior Business Controller (2 FTE).

Opdrachtomschrijving:

De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het Politiediensten­centrum (PDC) en voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, verstrekken van politie-uitrusting zoals kleding en beheer van voer- en vaartuigen.

De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de medewerkers, en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams. Team Analyse en Rapportage is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd.

Naast deze businesscontrol taken participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dit beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR.

Verantwoordelijkheden:

De Senior Business Controller Analyse en Rapportage maakt deel uit van de sector Informatie, Analyse en Rapportage. Hij/zij  legt verantwoording af aan het sectorhoofd IAR.De Senior Business Controller is financieel-, beleidsmatig- en bedrijfskundig adviseur.

Doelstelling

De afdeling AR ondersteunt de dienst FM en alle daaraan gerelateerde programma's en projecten, op het gebied van beleidsontwikkeling en control.

Vakmatige taken:

De taken vereisen een hoge mate van zelfstandigheid en omvatten onder meer:

 • Afstemming met verschillende afdelingen en diensten binnen het PDC, waaronder de dienst Financiën;
 • Analyseren (financieel, bedrijfskundig) en mede opstellen van plannen;
 • Ontwikkelen en periodiek opstellen van KPI-dashboards t.b.v. de dienst Facility Management;
 • Verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van onderdelen van het jaarplan van de dienst FM;
 • Fungeert als sparringpartner voor het sectorhoofd, de business- en projectcontrollers en AR medewerkers;
 • Adviseert ten behoeve van de (bij)sturing van de business processen;
 • Valideert intern- en extern cijfermateriaal;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de FM sectorhoofden omtrent resultaatafspraken, kaders, normen en (financiële) trends;
 • Draagt zelfstandig zorg voor de planning en coördinatie van het integraal controlproces en de uitvoering van risicoanalyses op keuzes, doelstellingen etc.

Collegiale aansturing.

Contacten zijn onder andere:

 • Sectorhoofden;
 • Medewerkers AR;
 • Afdelingen en diensten binnen het PDC;
 • Operationele eenheden (eenheidsleiding en gedeconcentreerde PDC afdelingen).

Inzet is op projectmatige basis.

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol (taken overeenkomend met de taken zoals omschreven in deze aanvraag), binnen een grote (1000+)  complexe organisatie. Onder complex wordt in dit geval verstaan: veel verschillende stakeholders, politiek-gevoelig, verschillende interne belangen).
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Business Controller;
 • Ruime werkervaring binnen Facility Management;
 • Ruime werkervaring met het aansturen/coordineren van projecten op het gebied van beleidsontwikkeling en control.
 • Competenties
 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaa

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol (taken overeenkomend met de taken zoals omschreven in deze aanvraag), binnen een grote (1000+) complexe organisatie. Onder complex wordt in dit geval verstaan: veel verschillende stakeholders, politiek-gevoelig, verschillende interne belangen).
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als Business Controller.

N.B. Indien je niet voldoet aan de eisen (kock-out criteria) kunnen we je reactie niet in behandeling nemen. 

Wensen:

 • Wens 1.:Ervaring met het aansturen/coördineren van projecten op het gebied van Beleidsontwikkeling en Control.;
 • Wens 2  Ruime werkervaring binnen Facility Management.
 • Wens 3. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
 • Wens 4. De afgeronde opleiding zoals gevraagd bij wens 1, is bij voorkeur richting Bedrijfseconomie.

De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. 

Competenties:

Vereiste (gedrags)competenties:

 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte;

 

 

reacties

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Compliancy

Politie Nederland / PDC / IV-organisatie / Dienst ICT