Jurist Governance en Contractstukken

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant ICTU zijn wij op zoek naar een Jurist Governance en Contractstukken.

Opdrachtomschrijving:

In het ketenprogramma Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg werken de departementen VWS en JenV en de uitvoerende partijen, zoals GGZ-Nederland, VNG, Openbaar ministerie, Rechtelijke macht, Politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen samen om een succesvolle start van de wet per 1-1-2020 mogelijk te maken. Binnen het programma zijn twee projecten waarin met ketenpartners wordt gewerkt aan producten en afspraken die voor deze start noodzakelijk zijn, de projecten Keteninrichting (Informatievoorziening) en Communicatie en implementatie. Hierbij moet je denken aan het vaststellen van de inhoud van uitgewisselde informatie, de beschrijving van nieuwe (keten)werkprocessen en het oefenen hiermee, opstellen van communicatieproducten voor ketenpartners. Eén van de onderdelen van de keteninformatievoorziening is het koppelpunt GGZ dat GGZ-instellingen in staat stelt gestructureerd berichten te versturen en ontvangen, o.a. van het OM en de Stichting PvP, IGJ en eventueel Gemeenten.

Werkzaamheden:

 • In overleg met GGZ Nederland de inrichting van de Governance rond het koppelpunt GGZ uitwerken. Waarbij duidelijkheid wordt gecreëerd over inrichting van de sturing op het koppelpunt en de relatie tussen verwerkingsverantwoordelijken, opdrachtgever en opdrachtnemer, zowel voor de opzet en inrichting van het koppelpunt als voor de beheerfase;
 • Voor GGZNederland als opdrachtgever een opdracht-uitvraag opstellen voor de bouw van een ggz-koppelpunt waarbij de te gebruiken contractstukken zijn inbegrepen;
 • Opstellen van (voorbeeld) verwerkersovereenkomsten en contracten, en overige zaken die nodig zijn voor de GGZ-instellingen voor een goede juridische verankering van hun aansluiting op het koppelpunt;
 • Draag zorg dat de opdracht-uitzet voldoet aan de mededingingswet, ook bij indirecte financiering door VWS en dat de Governance en de documenten aan de AVG –vereisten voldoen en op BTW- en andere fiscale consequenties getoetst zijn;
 • Houd, in overleg met GGZ-Nederland, afstemming hierover met de relevante ketenpartners, in ieder geval het Openbaar Ministerie, Stichting PVP, IGJ en daarnaast ook met het ketenbureau Wvggz.

Resultaat:

 • Opzet governance Koppelpunt GGZ;
 • Geformuleerde opdrachtuitzet tot bouw koppelpunt-ggz;
 • Contractstukken tussen koppelpunt -opdrachtnemer en opdrachtgever;
 • Contractstukken voor aansluiten ggz-aanbieders aan koppelpunt;
 • Eventuele verwerkersovereenkomsten;
 • Overige zaken die nodig zijn om het koppelpunt juridisch goed te verankeren;
 • Governance, opdracht, contracten en overeenkomsten zijn getoetst aan mededingingswet, fiscale wetgeving en AVG;
 • Afstemming met relevante ketenpartners heeft plaatsgevonden.

Gewenste profiel:

Het is belangrijk dat de jurist kennis en ervaring heeft op de volgende domeinen:

 • Kennis van en ervaring met het ICT-recht, rechtspersonenrecht, AVG en privacy in de zorg;
 • Kennis van en ervaring met het mededingingsrecht specifiek voor de zorg- en overheidssector;
 • Ervaring met werkprocessen en ICT-dienstverleners in de zorgsector;
 • Ervaring met regie en monitoring voeren over partijen uit verschillende domeinen.

Functie eisen

 • Opleiding op juridisch WO niveau;
 • Aantoonbare ervaring als medior jurist in zorgketen;
 • Aantoonbare ervaring met informatievoorziening en governance in zorg keten;
 • Aantoonbare ervaring met juridische analyses,  Mededingingswet, AVG en contracten.

Wensen:

 • Opleiding op juridisch WO-niveau met specifieke kennis van IT-recht. Blijkend uit CV (voorkeur minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbare ervaring als medior jurist IT-recht mede in de zorg. Blijkend uit CV (voorkeur minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbare ervaring met informatievoorziening en Governance daarvan in de zorg. Blijkend uit CV (minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbare ervaring met juridische analyses, Rechtspersonenrecht, Mededingingsrecht, AVG en contracten. Blijkend uit CV.

Competenties:

 • Praktisch en realistisch;
 • Omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Communicatief bovengemiddeld vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Adviesvaardig;
 • Analytisch.

ICTU biedt BYOD voorzieningen aan voor externe medewerkers. Van de externe medewerker wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een passend apparaat (laptop) en een mobiele telefoon om zijn of haar werk uit te voeren. Aan de externe medewerker gevraagd (digitaal) akkoord te gaan met het ingevoerde reglement zakelijke apparatuur. Tijdens het intakegesprek zal dit reglement op hoofdlijnen worden doorgenomen.

reactie

 • Legal
 • Governance
 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Juridisch beleidsadviseur
 • Informatievoorziening

ICTU

Wil jij bijdragen aan een betere digitale overheid en helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan zoeken wij jou voor onze opdrachtgever ICTU!

Bij ICTU werk je in een innovatieve, creatieve en technologische omgeving en realiseer je kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Een bekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van DigiD. Om te kunnen blijven innoveren en werken aan oplossingen voor deze actuele complexe maatschappelijke vraagstukken heeft ICTU een grote flexibele schil.

Bezit jij de juiste expertise voor de veelal strategische en schaarse profielen? Meld je dan nu aan!