Code of Conduct

Inleiding

De visie van Myler komt tot uitdrukking in onze kernwaarden. Door deze waarden oprecht na te streven, willen we onze klanten en ICTers optimaal bedienen. Onze kernwaarden zijn daarom te vertalen naar ons handelen als organisatie als geheel - en in het bijzonder naar onze klanten, partners, ICTers én onze medewerkers.

 

Onze missie

Onze klanten optimaal helpen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door de leidende online ICT dienstverlener voor ICTers te zijn. 

 

Myler bouwt aan een relatie met de top-ICTers in de markt. Het vraagt om een groot aantal initiatieven en ideeën om hierin de koploper te zijn en de doelgroep functioneel en emotioneel te bedienen en te inspireren. Gezamenlijk zullen we de ideeën ontwikkelen. Door middel van co-creatie en partnerships leren we wat de beste aanpak is.

 

Om dit te bereiken is een bepaalde bedrijfscultuur noodzakelijk. Nu wordt een cultuur in hoge mate bepaald door de waarden die de onderneming nastreeft. Dat geldt ook voor ons.
Myler is de Challenger in de markt en bij de cultuur van de uitdager passen waarden als lef en ambitie enerzijds maar ook (ver)binding en betrouwbaarheid anderzijds. We hechten daarom grote waarde aan goede relaties. Aan binding en verbinding. Dit geldt in een nog grotere mate voor onze medewerkers.

 

Voor onze medewerkers wil Myler een betrouwbare werkgever zijn. Een werkgever waar mensen zich thuis voelen, zich gewaardeerd voelen en waar zij aan mee willen bouwen vanuit interne motivatie en overtuiging.

 

Betrouwbaar, (ver)binding met ambitie en lef

Deze vier kernwaarden geven richting aan het gedrag van de medewerkers van Myler. Het verbinden van onze klanten met ICTers willen we voortreffelijk doen, en vooral; ijzersterk blijven doen. Als houvast dient hierbij onze kernwaarde;


(ver)binding. Of beter: ‘bonding’. Deze waarde zit diep en vormt ons fundament. Daardoor kunnen en moeten wij steeds opnieuw veranderen om zo de beste diensten aan te bieden aan opdrachtgevers en aan ICTers. Hiervoor is lef en ambitie nodig, vooral ook vanuit de medewerkers. Maar ook betrouwbaarheid. Begrijpen dat onze klanten veel vertrouwen bij ons belegd hebben.

 

Wie werkt voor Myler:

- Luistert in plaats van vooringenomen te zijn

- Neemt leiding wanneer de situatie hier om vraagt

- Kan uitstekend samenwerken en coacht

- Inspireert, geeft complimenten

- Komt afspraken na

- Streeft in relaties tot persoonlijke verbinding

- Is betrokken bij mens en maatschappij

 

Betrouwbaar

Onder betrouwbaar verstaan wij eerlijk zaken doen. Op een transparante manier, door ethisch handelen, waarbij verantwoording afleggen aan onze opdrachtgevers en ICTers zeer belangrijk is.

 

Lef en Ambitie

Myler wil telkens meer klanten en ICTers optimaal bedienen. Klantsucces en klantervaringen veranderen continu. Dat betekent dat Myler ook met ambitie en lef vernieuwingen en veranderingen ondergaat en omarmt. Het is belangrijk dat onze werknemers hierin begeleid, ondersteund en gecoacht worden. En dat bij de besluitvorming en in de communicatie de medewerkers telkens betrokken worden en hierin voldoende ruimte is voor interactie en het delen van gevoelens hierbij.

 

Lef en ambitie betekent ook dienend leiding geven. Managers van Myler geven teams de ruimte om te verbeteren, verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen en mogelijkheden te ontwikkelen en te bieden. Voor Myler werknemers betekent dit het lef hebben / vertrouwen voelen om de leiding te nemen als de situatie hierom vraagt. Wij hebben de overtuiging dat een verbonden en betrouwbare werkomgeving werknemers de kans biedt te floreren.

 

Verbinding (bonding)

Myler is betrokken bij mens en maatschappij. Door kwalitatief goede dienstverlening te bieden en maatschappelijk relevante projecten te realiseren leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Op basis van deze mentaliteit creëren we een band met ICTers en met onze klanten. In het Engels heet dit ‘bonding’ en dat is Myler’s kernwaarde en de belangrijkste leidraad voor ons gedrag naar de ICTer, de klant en onze medewerkers. 

Verbondenheid komt daarnaast tot uitdrukking in de onderlinge verhoudingen. Medewerkers hebben oog en oor voor elkaar en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Myler. Wij inspireren elkaar en zijn bereid elkaar aan te spreken. Zo vergroten wij de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Bonding in ICT

In een samenleving als de onze draait het voornamelijk om de inspanning van de mens. Zeker in de wereld van de automatisering is de mens een belangrijke factor in het slagen en behalen van succes.
 
Myler werkt met onafhankelijke, ondernemende vakmensen die grote bedrijven, overheden en instellingen kunnen versterken met hun kennis en ervaring. Wij bieden onze ICTers een prettige en uitdagende werkomgeving, waarmee een passende match keer op keer voor ICTers kan worden gecreëerd en ook onze opdrachtgevers steeds weer de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek, tegen de beste voorwaarden vinden.

Bij Myler staat de mens centraal. Dat dragen wij iedere dag opnieuw weer uit naar onze opdrachtgevers en ICTers. We begrijpen de plek van werk binnen iemands leven. Die is bepalend voor welzijn, geluksgevoel, het hebben van een sociale status binnen de maatschappij, voor persoonlijke ontwikkeling, voor inkomen en daarmee indirect alles wat dit inkomen voor de ICTer mogelijk maakt. Binnen de verbindende rol kijken wij daarom verder dan alleen de feitelijke match in het succesvol zijn richting ICTers.

 

Bonding in werkgeverschap

Onze medewerkers zijn zeer belangrijk. Zij vormen Myler. Aandacht voor de arbeidsomstandigheden van onze werknemers is daarom cruciaal. Myler voert een personeelsbeleid dat is gericht op werkgelegenheid, welzijn en ontwikkeling. Onderdeel hiervan vormen onder meer een goede werkomgeving, gezondheid, veiligheid, ontwikkeling, werkvreugde en betrokkenheid.

 

Myler biedt haar medewerkers:

- mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en samenwerking;

- een faire beloning en waardering;

- een veilige en gezonde werkomgeving;

- voorbeeldgedrag creëren de voorwaarden voor inspirerende samenwerking.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Myler is een continu lerende en veranderende organisatie. Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid door training en persoonlijke ontwikkeling bij te blijven in een dynamische omgeving. Myler respecteert de autonomie en privacy van alle bij Myler betrokken mensen.

 

Faire beloning

Medewerkers van Myler kunnen rekenen op een faire beloning van hun prestaties. In financieel opzicht én in professionele aandacht en waardering voor hun bijdragen. Benoemingen en bevorderingen vinden plaats op basis van het principe van gelijke kansen.

 

Informatie en inspraak

Myler biedt medewerkers duidelijke informatie en mogelijkheden voor inspraak. Myler hecht waarde aan inspraak van haar medewerkers en streeft naar een goede verstandhouding tussen medewerkers en directie. Medewerkers worden tijdig betrokken bij relevante vraagstukken. Hun mening wordt als waardevol erkent en meegewogen in de beslissingen binnen Myler.

 

Veilige en gezonde werkomgeving

Myler zorgt voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Dit doen we door gebruik te maken van veilige faciliteiten en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten. Wij werken met een Arbodienst voor begeleiding en advies op het gebied van arbeidsverzuim. Gezondheidsklachten gerelateerd aan beeldschermwerken proberen wij te voorkomen door een goede inrichting van de werkplek.

 

Voorbeeldgedrag

Leidinggevenden van Myler zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen. Zij stellen heldere doelen, stimuleren hun medewerkers om tot goede prestaties te komen, creëren de voorwaarden voor inspirerende samenwerking in teams en spreken medewerkers aan op ongeoorloofd gedrag. Leidinggevenden staan open voor kritiek en suggesties van medewerkers. Laten zien dan dienen beter is dan dicteren en klantgerichtheid in het werken bij Myler voorop staat.

 

Bonding in dienstverlening

 

Medewerkers van Myler:
- gedragen zich eerlijk en respectvol naar elkaar en naar alle bij Myler betrokken mensen
- werken met enthousiasme aan de professionaliteit van de dienstverlening van Myler
- gaan zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen
- tonen actieve belangstelling voor het beleid van Myler

 

Respect

Respect staat centraal in de contacten van onze medewerkers met alle bij Myler betrokken 
mensen. Dit uit zich onder meer in de stijl, toon en aanspreekvorm in e-mails en directe contacten. Ook in onderlinge contacten tussen medewerkers telt respect. Medewerkers zijn bereid elkaar te helpen zonder de zelfstandigheid en faire beoordeling van anderen in gevaar te brengen. Zij onthouden zich van gedrag dat ten koste gaat van andere mensen en de kwaliteit van de dienstverlening van Myler. Zij respecteren elkaars eigendommen en onthouden zich van verbaal of fysiek geweld, discriminatie of intimidatie.

 

Professioneel

We hebben de houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn om ons werk goed te doen. We weten wat we kunnen, maar ook wat niet. We zijn goed opgeleid, maar nooit uitgeleerd. Bij het bieden van oplossingen is de klant het uitgangspunt. Wij staan voor kwaliteit in dienstverlening. Daarop zijn we ook aanspreekbaar. We staan open voor de mening van anderen en durven fouten toe te geven.

 

Zorgvuldig

Medewerkers gaan zorgvuldig om met (bedrijfs)middelen zoals apparatuur, computernetwerken, auto’s, telefoons, laptops, gebouwen en andere gemeenschappelijke voorzieningen.

 

Oog voor ieders bijdrage

Medewerkers schatten elkaars werkzaamheden op waarde. We gaan respectvol en eerlijk met elkaar om en zetten ons in voor een duidelijke en open communicatie. We zijn bereid elkaar te helpen en spannen ons in voor een goede teamgeest. Medewerkers onthouden zich van beledigingen, discriminatie en seksuele intimidatie. 


Wie werkt voor Myler toont een actieve belangstelling voor het beleid van Myler. Deze interesse komt onder meer tot uitdrukking in participatie in medezeggenschap en het bijwonen van overleggen.

 

Ambitie

Medewerkers van Myler kennen de missie van Myler en hun rol hierbinnen. Tegelijkertijd kent Myler de loopbaanaspiraties van haar medewerkers en is er actief beleid op deze zoveel als mogelijk op elkaar aan te sluiten. Dit kan door loopbaanontwikkeling, ontwikkeling van een functie en door persoonlijke ontwikkeling of training/studie.