Veelgestelde vragen over de Wet DBA

Wat betekent de verlenging van de implementatietermijn Wet DBA voor mij?

  • De Wet DBA blijft van kracht, de VAR komt niet terug.
  • De implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd voor “goedwillenden”.
  • Het kabinet zoekt in de tussenliggende periode naar een concretisering van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”.
  • Vanaf 1 mei 2017 start de Belastingdienst met een (repressief) handhavingsbeleid voor “kwaadwillenden”.

Wat betekent de verlenging van de implementatietermijn voor onze opdrachtgevers?

Voor onze opdrachtgevers verandert er niets. We zijn en blijven volledig compliant met de Wet DBA. Nu de Wet DBA van kracht blijft, continueren we samen met opdrachtgevers de implementatie hiervan, zodat de zelfstandige professionals uit ons netwerk nog steeds zonder zorgen kunnen worden ingezet.

Welke beheersmaatregelen hanteert Myler?

We maken gebruik van de door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst;

  • We controleren daarnaast of de zelfstandige professional een ondernemer is. Zo checken wij de aanwezigheid van onder andere het btw-nummer, de KvK-registratie en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • We toetsen de door de opdrachtgever (al dan niet in samenspraak met de professional) aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving voor de start op de Wet DBA; 
  • We houden de gebruikelijke duur per opdracht in de gaten en informeren onze opdrachtgever hierover.
  • We checken regelmatig op compliance met de Wet DBA.

Wordt de inhoud en het resultaat van mijn opdracht vastgelegd in de Modelovereenkomst?

Onze Modelovereenkomst staat vast en is goedgekeurd door de Belastingdienst. Bij het gebruik van de Modelovereenkomst is het belangrijk om specifiek voor de opdracht van de zelfstandige professional een opdracht- en resultaatomschrijving te formuleren. Deze opdracht- en resultaatomschrijving wordt door de opdrachtgever, in samenspraak met de zelfstandige professional, geformuleerd. Hierbij gaat om een heldere omschrijving van de opdracht en daarnaast een opsomming van de op te leveren resultaten. Het is van belang dat de op te leveren resultaten specifiek en eindig worden beschreven, dus duidelijk met een kop en staart. Aan de hand van de aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving toetsten we uiteraard of deze voldoet aan de Wet DBA. Op het moment dat een opdracht- en resultaatomschrijving akkoord is bevonden, dan wordt deze opgenomen in de modelovereenkomst.

Is het vraagstuk van de “gezagsverhouding” (leiding & toezicht) bepalend voor de modelovereenkomst?

De (afwezigheid) van de gezagsverhouding speelt zeker een rol maar is niet de enige factor die bepalend is. Het ontbreken van een gezagsverhouding is een onderdeel van onze Modelovereenkomst en van onze toetsing van de opdracht- en resultaatomschrijving. Als alle omstandigheden DBA-proof zijn, kunnen we de modelovereenkomst sluiten met een zelfstandige professional.

Wat zijn de gevolgen van de Wet DBA voor bedrijfsmiddelen en opleidingen?

Het is geen probleem om bedrijfsmiddelen zoals een laptop en mobiele telefoon beschikbaar te stellen aan een zelfstandige professional, zolang er sprake is van bruikleen. Het is daarnaast ook toegestaan om een zelfstandige professional te laten deelnemen aan interne opleidingen, bijvoorbeeld binnen het kader van Permanente Educatie. Let op dat  je als opdrachtgever in dat geval wel een factuur stuurt aan de zelfstandige professional voor de desbetreffende opleidingen. 

Wat is de gebruikelijke duur?

Met de gebruikelijke duur bedoelen we de duur die, gelet op de aard van de werkzaamheden, gebruikelijk is. Voor deze duur wordt de totale duur van de opdracht inclusief verlengingen beoordeeld. De vraag wat ‘gebruikelijk’ is verschilt per geval. De praktijk zal moeten uitwijzen wat gebruikelijk is. We kunnen je hier uiteraard over informeren.

Is de Wet DBA ook van toepassing op zelfstandig professionals die in Nederland een opdracht uitvoeren, maar niet in Nederland wonen?

Ja, de Wet DBA is ook op deze groep zelfstandig professionals van toepassing.

Is tijdelijke vervanging van een medewerker in loondienst toegestaan onder de Wet DBA?

Tijdelijke vervanging van een medewerker in loondienst (bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of verlof) door een zelfstandige professional is alleen mogelijk onder de Wet DBA wanneer er sprake is van een specifieke opdracht en niet van een één–op-één vervanging.

Kan een opdrachtgever huidige professionals die daar reeds werkzaam zijn via een andere partij/broker contracteren via Myler? 

Ja dit is uiteraard mogelijk, zolang er wordt voldaan aan de Wet DBA. Neem gerust contact met ons op zodat wij jou kunnen informeren over de mogelijkheden.

Is een stilzwijgende verlenging van overeenkomsten nog mogelijk binnen de Wet DBA? 

Nee, dat is niet langer mogelijk. Binnen onze modelovereenkomst moet altijd een einddatum en/of opdrachtduur worden vermeld.

Wat is het verschil tussen een opdrachtgever en Myler?

Wanneer wij via een modelovereenkomst de opdracht overnemen van de opdrachtgever zijn we fiscaal gezien de opdrachtgever geworden. Daarmee zijn we tevens het aanspreekpunt voor de Belastingdienst bij controle of in de praktijk wordt gewerkt conform de afspraken uit onze modelovereenkomst.

Hoe moet een opdrachtgever omgaan met de inhuur van een lijnfunctie zoals een beheerder?

In onze Modelovereenkomst focussen we op het resultaat van de opdracht en niet de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Mocht dit om een reden niet lukken, dan kan worden gedacht aan een andere constructie zoals payroll of inhuur via een bv. 

Kan de opdrachtgever nog steeds aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat de opdracht niet als een opdracht voor een zelfstandige professional kan worden aangemerkt?

Nee, dat kan niet wanneer een opdrachtgever op de juiste manier handelt volgens de beheersmaatregelen. Onze opdrachtgevers hebben de plicht om volledig transparant mee te werken aan periodieke toetsing van de praktijksituatie ten opzichte van de afspraken die zijn vastgelegd in de modelovereenkomst.

Maakt het uit of een zelfstandige professional als werknemer wordt aangemerkt of die als zelfstandige professional die opereert vanuit een eenmanszaak of een bv?

De Belastingdienst kijkt alleen naar degene die de opdracht uitvoert en de opdrachtgever. Vervolgens toetst de Belastingdienst of er sprake is van een fictief dienstverband. Als er een BV tussen zit, dan kijkt de Belastingdienst hier doorheen en bestaat hetzelfde risico als met een eenmanszaak. Ook onder de Wet DBA wordt daarin geen onderscheid gemaakt, want een modelovereenkomst kan je met een zelfstandige professional van een eenmanszaak afsluiten, maar ook met een bv.

Is een nul-uren contract toegestaan binnen de Wet DBA?

Nee, dat is niet toegestaan. Een nul-uren contract wekt de schijn van een dienstverband, omdat een nul-uren contract in de praktijk wordt ingezet bij een uitzendkracht of een werknemer. Vanuit dit oogpunt raden we je het af om voor een zelfstandige professional een nul-uren contract aan te gaan.

Is het mogelijk om een zelfstandige professional op oproepbasis voor een opdrachtgever te laten werken?

Dit is alleen mogelijk met een mantelovereenkomst; een modelovereenkomst die niet specifiek gericht is op een specifieke opdracht. Onder de ‘mantel’ is het mogelijk om elke keer wanneer een zelfstandige professional wordt opgeroepen, die professional een specifieke opdracht te geven. Dit maakt het natuurlijk lastiger voor de compliance, omdat de Modelovereenkomst aan bepaalde eisen moet voldoen en daarnaast elke opdracht met de Wet DBA moet worden getoetst.  

Kan een zelfstandige professional die langer bij een opdrachtgever werkzaam is, in verschillende opdrachten of projecten, nog wel een goedgekeurde (en door Myler getoetste) modelovereenkomst krijgen?

Wanneer een zelfstandige professional te lang bij dezelfde opdrachtgever werkt, wordt de professional financieel afhankelijk van die opdrachtgever en loopt daarmee een risico. De vraag waar het omslagpunt ligt van maximale duur van een opdracht kunnen we niet inschatten omdat de Belastingdienst hier nog geen uitspraak over heeft gedaan.

Is het mogelijk een opdracht te verlengen in het geval dat een project uitloopt? 

Ja dat kan, zolang opdracht en omstandigheden niet zijn gewijzigd. Daarnaast moet je uiteraard kunnen beargumenteren wat de reden van de verlenging is.

Kan een zelfstandige professional voor meerdere bedrijven werken via Myler?

Wanneer een zelfstandige professional voor meerdere bedrijven werkt, wordt dat beschouwd als meerdere opdrachtgevers. Dit is ook het geval als die opdrachten via ons netwerk zouden lopen.

Is de Wet DBA ook van toepassing op opdrachten bij een buitenlandse opdrachtgever en maakt het daarbij uit of deze opdrachtgever zich binnen of buiten Europa bevindt?

Fiscaliteit wordt bepaald door nationale belastingverdragen. Nederland heeft met bijna elk land in de wereld een belastingverdrag afgesloten, waarin is vastgelegd in welk land je belasting moet betalen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je beoordelen: waar werkt de zelfstandige professional en wat zegt het belastingverdrag hierover.

Wat betekent de wet DBA voor de inhuur via Uniforce?

Uniforce heeft een ruling met de Belastingdienst. Wij faciliteren de Uniforce-constructie dan ook.

Is het Uniforce-concept bij een opdracht voor langere tijd de enige oplossing?

We kunnen ons voorstellen dat een opdracht meerdere jaren duurt, bijvoorbeeld door ingewikkelde materie of een andere speciale reden. Het is ook voor te stellen dat de kennis die voor de opdracht nodig is, zo specifiek is dat een opdrachtgever is aangewezen op een zelfstandige professional, maar dat dit in strijd is met de gebruikelijke duur die de wet DBA aan een opdracht verbindt. Als de gebruikelijke duur langer is vanwege specifieke opdrachten, dan zou je toch wel aan de gebruikelijke duur eis kunnen voldoen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit niet kan als zelfstandige professional.

Hoe kan ik controleren of de door Myler bv gehanteerde/gepubliceerde Modelovereenkomst daadwerkelijk is goedgekeurd door de Belastingdienst?

Dat kan heel gemakkelijk. De Belastingdienst heeft een online register met alle kenmerknummers van de goedgekeurde modelovereenkomsten daarin. Op deze manier kun je controleren of ons kenmerk klopt. De goedkeuring van onze Modelovereenkomst staat daar uiteraard ook in: Kenmerknummer 905161917910 geldig van 7 juni 2016 t/m 7 juni 2021.

Disclaimer

De inhoud van deze veelgestelde vragen is bijgewerkt tot 5 juli 2017. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) is verouderd of niet (meer) correct is. Myler bv en de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van deze veelgestelde vragen. Tot slot geldt dat enkele standpunten zijn gebaseerd op eigen interpretatie van de regelgeving.

Staat je vraag er niet bij? 

Stuur ons dan een e-mail of bel 030 - 711 4777. We helpen je graag verder!