Myler is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Myler gebruikt deze voor het optimaliseren van de website, het integreren van social media en gebruik van video materiaal. Lees meer in onze privacy verklaring.

MVO en Milieu

1. Beleidskader

Myler wil betrouwbaar en betrokken zijn in het leveren van haar diensten aan haar opdracht-gevers en hiermee continuïteit creëren en borgen voor werk en inkomen van haar medewerkers. Hierbij realiseert Myler zich dat de bescherming van ons milieu een belangrijke plaats inneemt in onze samenleving en Myler hierin een verantwoordelijke taak heeft.
In dit kader is een definitie voor Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opge-steld en is de ambitie op het gebied van Milieu en MVO gedefinieerd.
Myler definieert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als het streven naar goede fi-nanciële resultaten op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier. Hierbij zijn ‘betrouwbaar’, ‘professioneel’, ‘solidariteit’, ‘transparantie’ en ‘duurzaamheid’ centrale waarden. De beleidsuitgangspunten van Myler worden bepaald door deze kernwaarden. Iedere Myler medewerker kent de beleidsuitgangspunten, begrijpt ze en handelt daarnaar.

Myler streeft naar realisatie van haar doelstellingen en missie door zich bij haar handelen te laten sturen door haar kernwaarden.
Myler opereert als een bewust actieve onderneming, die een bijdrage wenst te leveren aan een steeds beter leefbare en duurzame samenleving. Ons streven is een gezonde balans te bereiken tussen mens, milieu, maatschappij en het maken van winst. Winstgevendheid is een maatstaf voor de efficiëntie van de organisatie en de waardering van de ZZP’ers en opdrachtgevers voor de dienstverlening. Winst is een belangrijke factor voor de goede verdeling van middelen over de verschillende aandachtsgebieden en investeringen van de organisatie. Deze maken het mogelijk ook op lange termijn te voldoen aan de verwachtingen van de ZZP’ers en opdrachtgevers. 

Wij zijn er van overtuigd dat de balans tussen mens, milieu, maatschappij en het maken van winst uiteindelijk zal leiden tot betere resultaten voor ons bedrijf en voor de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit en maakt een integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van onze onderneming. Concreet betekent dit voor Myler dat invulling is gegeven aan de aspecten milieu, personeel, klanten en maatschappij. 

1.1 Milieu

Met het steeds voldoen aan de wet- en regelgeving als basis, geven wij invulling aan een duurzame bedrijfsvoering door ons mobiliteitsbeleid, inkoopbeleid, het bewust omgaan met papier, afvoer van materialen en energiebesparing. 
Om deze zaken te formaliseren heeft Myler een Milieumanagementsysteem opgezet op basis van ISO 14001. Dit milieumanagementsysteem is in maart 2016 gecertificeerd. Binnen dit milieumanagementsysteem is op basis van het Activiteitenbesluit van het RIVM voor het kan-toorpand in Utrecht alle wettelijke eisen en de significante milieuaspecten geïdentificeerd. Deze zijn vastgelegd in het Milieuaspectenregister. 
Het Milieumanagementsysteem wordt gebruikt om binnen Myler het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en de milieuaspecten te managen. De verantwoording met betrekking tot de benoemde milieuaspecten is opgenomen in het milieuaspectenregister voor het pand in Utrecht. Jaarlijks wordt een Kwaliteits- en milieujaarplan opgesteld waarin de milieu-doelen voor het betreffende jaar staan geformuleerd. Via het periodiek Kwaliteitsmanage-mentoverleg worden de milieudoelen gemonitord. 

1.2 Personeel

De belangrijkste aandacht en zorg gaat uit naar het belang dat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en andere betrokkenen is gewaarborgd. De dienstverlening van Myler is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers en de professionals. Individuele ontwikkeling en opleiding wordt daarom actief gepromoot. Ook een veilige en plezierige werksfeer, waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich kunnen ontplooien, is van belang. Een goede werksfeer houdt in, dat de onderlinge verhoudingen aandacht krijgen. Collegiale verhoudingen zijn belangrijk voor een stabiele organisatie, wat direct invloed heeft op de tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de professionals.
Alle door Myler medewerkers uitgevoerde zakelijke handelingen worden accuraat en naar behoren, in overeenstemming met de vastgestelde procedures in het Kwaliteits- en milieumanagementsysteem, vastgelegd en verantwoord in de administratie van Myler. Geheimhouding en privacy zijn van essentieel belang voor de bedrijfsvoering. Er zijn passende maatregelen genomen om de bescherming en integriteit van alle dossiers en digitale informatie die Myler beheert, te waarborgen.
Myler biedt de medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken en de gedetacheerde medewerkers geven zoveel als mogelijk medewerking aan het milieubeleid van onze opdracht-gevers. Myler faciliteert voor ZZP-ers sociale voorzieningen, werk- en verblijfsvergunningen.
Bewustwording bij de medewerkers voor het milieubeleid wordt gecreëerd door hen actief te betrekken bij de uitvoering van de benodigde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn, aan welke scholen of verenigingen schenken wij onze Pc’s, met welke leaseauto’s gaan we rijden en binnen welke werkprocessen kunnen we voordelen halen door steeds meer elektronisch, gedigitaliseerd en in de Cloud te gaan werken.

1.3 Klanten

De kwaliteit van onze dienstverlening krijgt vorm door betrouwbaar en betrokken gedrag. Open en eerlijk treden wij de ZZP-ers en onze klanten tegemoet, door heldere contracten, transparantie in tarieven, originele CV’s, puur, niet mooier dan het is.

Bij Myler:

 • Staat de ZZP-er voorop bij het faciliteren van het ondernemerschap van de ZZP-er;
 • Staat de opdrachtgever centraal bij het kwalitatief invullen van vacatures;
 • Kenmerken de medewerkers zich door deskundigheid en betrokkenheid bij het behartigen van de belangen van de ZZP-er en de opdrachtgever.
 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en te verbeteren hanteert Myler een erkend kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat voldoet aan de ISO 9001 en ISO 14001 2015 norm en door een certificerende instantie is gecertificeerd. 

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is gericht op het continu verbeteren van de dienstverlening, de interne organisatie, het primaire proces, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het voldoen aan de wettelijke milieu eisen en het verhogen van de klanttevre-denheid, waarbij risicomanagement een centrale rol heeft gekregen. Daarnaast is door Myler op basis van NEN 4400-1 een managementsysteem geïmplementeerd en gecertificeerd door een certificerende instantie. Myler heeft zijn organisatie zo ingericht dat vastgesteld kan wor-den dat voldaan is aan de verplichtingen uit arbeid (de NEN 4400-1 norm) m.b.t.:

 • de aangifte en afdracht van loonheffing en omzetbelasting;
 • het administreren van en het uitvoeren van controles op identiteitsdocumenten;
 • het controleren van gerechtigheid op het verrichten van arbeid in Nederland.

1.4 Maatschappij

Myler streeft naar relaties met ZZP-ers opdrachtgevers en samenwerkingspartners die een maatschappijkritische houding hebben en maatschappelijk verantwoord en duurzaam onder-nemen nastreven. Myler hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dat kader heeft Myler het FIRA certificaat. Dit certificaat is een “Assurance Statement’ waarin de duurzaamheidsprestaties van Myler zijn beoordeeld door FIRA experts. Jaarlijks vindt hertoetsing plaats. De resultaten zijn vastgelegd op het FIRA platform (www.fira.nl). Dit platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals ISO26000. Centraal in de aanpak staan de MVO-principes en de kernthe-ma’s zoals benoemd in ISO26000.
Myler stimuleert op actieve wijze de maatschappelijke betrokkenheid van leiding en medewerkers en brengt dit tot uiting in de arbeidsvoorwaarden. Myler streeft daarnaast, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, naar een opbouwende rol bij vraagstukken van maat-schappelijke aard die niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks verbonden hoeven te zijn met de bedrijfsuitoefening. Zo is zij zeer actief in het promoten en faciliteren van Het Nieuwe Werken onder haar leden en bij opdrachtgevers met als doel het aantal woon–werk bewegingen te beperken.
Als onderneming staat Myler in de maatschappij en kan daardoor bestaan. Graag doen we dan ook iets terug.

We doen dit via de onderstaande projecten:

 • We schenken Pc’s – via onze medewerkers – aan lokale scholen en verenigingen
 • Lege toners gaan naar de stichting AAP;
 • Right To Play. 

Met de sport en spelprogramma’s van Right To Play helpt Right To Play kinderen op drie gebieden: onderwijs, gezondheid en vreedzaam samenleven. Right To Play laat kinderen leren door te spelen.

2. Verklaring omtrent de principes van en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

2.1 Bedrijfsprofiel

Myler is een onafhankelijke specialist in het bemiddelen van (zelfstandige) IT-professionals en ingericht om arbeidsrelaties slimmer te organiseren. Myler beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en vrijwel alle vakgebieden binnen de informatietechnologie. Wij werken met professionals die bewust met hun beroep bezig zijn. Die ondernemend zijn en specialisti-sche kennis en vaardigheden in huis hebben. En vooral: met mensen die denken in oplossingen. Met die getalenteerde en gedreven mensen weten wij zeker dat we de organisatie van onze opdrachtgevers versterken en verrijken. Myler biedt de onderstaande diensten aan: 

 • Branded Network; 
 • IT Recruitment;
 • IT Broker/Makelaar
 • Pay-rolling;
 • Contractmanagement.

2.2 Scope voor FIRA

Het bemiddelen van (ICT) professionals, waarvoor backofficediensten, contractbeheerdiensten en overige administratieve diensten worden geleverd.
    
2.3 Ons Commitment

Myler onderschrijft het belang en de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verant-woord ondernemen (MVO).

Myler committeert zich aan: 

 • Rekenschap afleggen: rekenschap afleggen met betrekking tot onze effecten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
 • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
 • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
 • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belan-gen van onze belanghebbenden;
 • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
 • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
 • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en er-kennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij hebben onze MVO-aspecten in kaart gebracht en een helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vastgesteld en de resultaten vastgelegd. Myler heeft een MVO-programma en managementsysteem ontwikkeld en onderhoudt dit en stelt voldoende middelen beschikbaar om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. Wij evalueren jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij gebruiken het FIRA Rating Systeem om onze klanten te voorzien van betrouwbare infor-matie over ons MVO-programma.

Utrecht, 28 december 2016

Myler B.V.
Geo van der Wilk
CEO