Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Senior Projectmanager

Senior Projectmanager

Info

Functie

Senior Projectmanager

Locatie

Utrecht

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

29.01.2023 - 29.01.2024

Opdrachtnummer

124890

Sluitingsdatum

date-icon30.11.2022 clock-icon17:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Functieomschrijving/werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
• Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Het initiëren van een projectorganisatie binnen de Centrale Militaire Apotheek
• Afstemmen met interne IT-organisatie (JIVC), EPD leverancier en Functioneel Beheer op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
• Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
• Zorgdragen dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
• Zorgdragen dat de businessaspecten van het betrokken zorgbedrijf in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
• Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
• Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever, stuurgroep en hoofd medisch informatiemanagement MGZ.
• Voeren van overleg en afstemmen met projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

Achtergrond opdracht

BInnen diverse zorgbedrijven van Defensie worden of zijn projecten geiniteerd ten behoeve van de vervanging van de Elektronische Patientendossiers (EPD). De afgelopen periode is hierbij het product HIX van leverancier Chipsoft geintroduceerd binnen enkele zorgbedrijven. Een vervolgstap is het overbrengen van de Centrale Militaire Apotheek (CMA) naar Chipsoft HIX (versie 6.2 standaard content), zodat er een betere integratie ontstaat met de zorgbedrijven die dit product reeds gebruiken. Hiervoor is behoefte voor de inhuur van een ervaren en inhoudelijk deskundige projectleider die dit project tot een succesvol einde kan brengen en die de apotheek en functioneel beheerders inhoudelijk kan begeleiden bij de te maken keuzes op het gebied van proces en functionele inrichting.

De DGO is ondersteunend aan de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de operationele commando’s wordt geleverd bij inzet te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg. De DGO ondersteunt de operationele role 1 en role 2 elementen maximaal teneinde de benodigde medische inhoudelijke kwaliteiten te bereiken. C-DGO is voor de gehele militaire gezondheidszorg verantwoordelijk voor de toetsing van de waarborgen voor en toezicht op een verantwoorde organisatie en uitvoering van de militaire gezondheidszorg en daarmee voor de kwaliteit van zorg. C-DGO adviseert de ambtelijke en politieke leiding van Defensie gevraagd en ongevraagd over de voorziening in, en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar waar het - consequenties voor - de operationele inzet betreft, zal hij dit ook doen aan de CDS, gezien diens verantwoordelijkheid voor de gereed stelling en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast is C-DGO ondercommandant in het Defensie Ondersteuningscommando en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de DGO.

De afdeling Medisch Informatie Management (MIM) is belast met de ontwikkeling en instandhouding van de (digitale) informatievoorziening van de militaire gezondheidszorg. De afdeling bestaat uit informatiemanagers medisch, projectmanagers en informatiebeveiligings en IT-auditing functionarissen.


Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Medisch Informatie Management (MIM) van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando. Het Defensie Ondersteuningscommando is een zelfstandig Defensieonderdeel dat is opgericht om defensie breed ondersteunende producten en diensten te leveren. Het Defensie Ondersteuningscommando is samengesteld uit een staf, divisies en de NLDA. De DGO is één van de divisies van het Defensie Ondersteuningscommando. Aangezien de werkzaamheden spelen binnen de Centrale Militaire Apohteek, zal de projectleider nauw samenwerken met de medewerkers van deze
apotheek en ook veel aanwezig moeten zijn op de betreffende locatie (Utrecht, in het Centraal Militair Hospitaal).


Eisen

- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager van complexe (en omvangrijke) projecten op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de apotheek op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie en heeft deze zelfstandig geleid als projectmanager    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van medicatieprocessen of gegevensuitwisseling op dit gebied    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager van Chipsoft HiX implementatieprojecten binnen de apotheek. Dit betreft minimaal 4 van dergelijke projecten, waarvan 2 projecten standaard content trajecten zijn geweest en minimaal 1 project de invoering van de nieuwste versie HiX 6.3 betrof.     
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare inhoudelijke kennis van minimaal de volgende (apotheek-gerelateerde) modules binnen HiX: Ziscon (i.v.m. globale instellingen en autorisaties), CS-Apotheek, CS-Apotheek light, CS-Medicatie en de logistieke module.    
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de processen van de apotheek en de impact van standaard content op de processen, bijvoorbeeld door uitgevoerde impactanalyses of procesfases waarin procesdefinitie, -standaardisatie en -uitwerking centraal stond.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager, programmamanager of adviseur van projecten ten behoeve van gegevensuitwisseling met betrekking tot medicatie binnen eerstelijns en tweedelijns zorginstellingen zelf en tussen zorginstellingen onderling en/of met externe instanties.    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal in 4 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de eerstelijnszorg- en/of tweedelijnszorgorganisaties op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie in de apotheek zelfstandig geleid als projectmanager    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare inhoudelijke kennis van medicatie-gerelateerde HIX-modules en kan het functioneel beheer van HiX op een pragmatische wijze ondersteunen tijdens het project (advisering over inrichting, klankbordrol).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager met de invoering van HiX ten behoeve van de medicatieprocessen van een zorginstelling binnen de polikliniek en kliniek (voorschrijven, VTGM etc)    
- Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager met een domein-overstijgende rol, dat wil zeggen dat kandidaat zich niet uitsluitend heeft gericht op één deelaspect (bijvoorbeeld het medicatieproces) maar meerdere aspecten tezamen en de bewaking van de onderlinge samenhang daartussen. En hierbij ook module-overstijgende kennis van HiX heeft.    
- Kandidaat beschikt bij voorkeur over een van de volgende certificaten: Prince2 Foundation en/of IPMA C    
- Kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van referentiemodellen en informatiestandaarden in de zorg gerelateerd aan het medicatieproces (o.a. ZIRA model, HL7) opgedaan in tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO of academisch denkniveau in de richting informatiekunde, informatica of bedrijfskunde, aangevuld met algemene kennis op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg.    
- Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met landelijke diensten op het gebied van medicatie en de hiervoor noodzakelijke koppelingen (Landelijk Schakelpunt, porx berichten etc)    

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Functieomschrijving/werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
• Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Het initiëren van een projectorganisatie binnen de Centrale Militaire Apotheek
• Afstemmen met interne IT-organisatie (JIVC), EPD leverancier en Functioneel Beheer op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen.
• Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
• Zorgdragen dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
• Zorgdragen dat de businessaspecten van het betrokken zorgbedrijf in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
• Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
• Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever, stuurgroep en hoofd medisch informatiemanagement MGZ.
• Voeren van overleg en afstemmen met projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).

Achtergrond opdracht

BInnen diverse zorgbedrijven van Defensie worden of zijn projecten geiniteerd ten behoeve van de vervanging van de Elektronische Patientendossiers (EPD). De afgelopen periode is hierbij het product HIX van leverancier Chipsoft geintroduceerd binnen enkele zorgbedrijven. Een vervolgstap is het overbrengen van de Centrale Militaire Apotheek (CMA) naar Chipsoft HIX (versie 6.2 standaard content), zodat er een betere integratie ontstaat met de zorgbedrijven die dit product reeds gebruiken. Hiervoor is behoefte voor de inhuur van een ervaren en inhoudelijk deskundige projectleider die dit project tot een succesvol einde kan brengen en die de apotheek en functioneel beheerders inhoudelijk kan begeleiden bij de te maken keuzes op het gebied van proces en functionele inrichting.

De DGO is ondersteunend aan de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de operationele commando’s wordt geleverd bij inzet te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg. De DGO ondersteunt de operationele role 1 en role 2 elementen maximaal teneinde de benodigde medische inhoudelijke kwaliteiten te bereiken. C-DGO is voor de gehele militaire gezondheidszorg verantwoordelijk voor de toetsing van de waarborgen voor en toezicht op een verantwoorde organisatie en uitvoering van de militaire gezondheidszorg en daarmee voor de kwaliteit van zorg. C-DGO adviseert de ambtelijke en politieke leiding van Defensie gevraagd en ongevraagd over de voorziening in, en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar waar het - consequenties voor - de operationele inzet betreft, zal hij dit ook doen aan de CDS, gezien diens verantwoordelijkheid voor de gereed stelling en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast is C-DGO ondercommandant in het Defensie Ondersteuningscommando en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de DGO.

De afdeling Medisch Informatie Management (MIM) is belast met de ontwikkeling en instandhouding van de (digitale) informatievoorziening van de militaire gezondheidszorg. De afdeling bestaat uit informatiemanagers medisch, projectmanagers en informatiebeveiligings en IT-auditing functionarissen.


Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Medisch Informatie Management (MIM) van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando. Het Defensie Ondersteuningscommando is een zelfstandig Defensieonderdeel dat is opgericht om defensie breed ondersteunende producten en diensten te leveren. Het Defensie Ondersteuningscommando is samengesteld uit een staf, divisies en de NLDA. De DGO is één van de divisies van het Defensie Ondersteuningscommando. Aangezien de werkzaamheden spelen binnen de Centrale Militaire Apohteek, zal de projectleider nauw samenwerken met de medewerkers van deze
apotheek en ook veel aanwezig moeten zijn op de betreffende locatie (Utrecht, in het Centraal Militair Hospitaal).


Eisen

- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager van complexe (en omvangrijke) projecten op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de apotheek op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie en heeft deze zelfstandig geleid als projectmanager    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van medicatieprocessen of gegevensuitwisseling op dit gebied    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager van Chipsoft HiX implementatieprojecten binnen de apotheek. Dit betreft minimaal 4 van dergelijke projecten, waarvan 2 projecten standaard content trajecten zijn geweest en minimaal 1 project de invoering van de nieuwste versie HiX 6.3 betrof.     
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare inhoudelijke kennis van minimaal de volgende (apotheek-gerelateerde) modules binnen HiX: Ziscon (i.v.m. globale instellingen en autorisaties), CS-Apotheek, CS-Apotheek light, CS-Medicatie en de logistieke module.    
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de processen van de apotheek en de impact van standaard content op de processen, bijvoorbeeld door uitgevoerde impactanalyses of procesfases waarin procesdefinitie, -standaardisatie en -uitwerking centraal stond.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager, programmamanager of adviseur van projecten ten behoeve van gegevensuitwisseling met betrekking tot medicatie binnen eerstelijns en tweedelijns zorginstellingen zelf en tussen zorginstellingen onderling en/of met externe instanties.    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal in 4 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de eerstelijnszorg- en/of tweedelijnszorgorganisaties op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie in de apotheek zelfstandig geleid als projectmanager    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare inhoudelijke kennis van medicatie-gerelateerde HIX-modules en kan het functioneel beheer van HiX op een pragmatische wijze ondersteunen tijdens het project (advisering over inrichting, klankbordrol).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager met de invoering van HiX ten behoeve van de medicatieprocessen van een zorginstelling binnen de polikliniek en kliniek (voorschrijven, VTGM etc)    
- Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring als projectmanager met een domein-overstijgende rol, dat wil zeggen dat kandidaat zich niet uitsluitend heeft gericht op één deelaspect (bijvoorbeeld het medicatieproces) maar meerdere aspecten tezamen en de bewaking van de onderlinge samenhang daartussen. En hierbij ook module-overstijgende kennis van HiX heeft.    
- Kandidaat beschikt bij voorkeur over een van de volgende certificaten: Prince2 Foundation en/of IPMA C    
- Kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van referentiemodellen en informatiestandaarden in de zorg gerelateerd aan het medicatieproces (o.a. ZIRA model, HL7) opgedaan in tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO of academisch denkniveau in de richting informatiekunde, informatica of bedrijfskunde, aangevuld met algemene kennis op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg.    
- Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met landelijke diensten op het gebied van medicatie en de hiervoor noodzakelijke koppelingen (Landelijk Schakelpunt, porx berichten etc)    

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center