MVO en milieu

Onze MVO- en milieudoestellingen

Betrouwbaar en betrokken zijn: dit is ons belofte aan onze opdrachtgevers, IT-professionals, partners, medewerkers en aandeelhouders. Als een team streven we er naar om continuïteit te creëren in het borgen van werk en inkomen in de toekomst. Wij realiseren ons dat ook de bescherming van ons milieu een belangrijke plaats inneemt in de toekomst van onze samenleving en dat ook wij onze verantwoordelijke taak hebben om hierin bij te dragen.

Beleidskader

MVO en Milieu bij Myler
MVO en milieu

In dit kader is een definitie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en milieu opgesteld en is de ambitie op het gebied van MVO en milieu gedefinieerd. Zo staat het streven naar goede financiële resultaten op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier centraal in onze bedrijfsvoering. Hierbij zijn ‘betrouwbaar’, ‘professioneel’, ‘solidariteit’, ‘transparantie’ en ‘duurzaamheid’ centrale waarden. Deze waarden, ook wel de beleidsuitgangspunten zijn verankerd in de werkzaamheden van al onze medewerkers. Samen met onze medewerkers opereren we op deze manier als een bewuste en actieve onderneming, die een bijdrage wenst te leveren aan een steeds beter leefbare en duurzame samenleving. Wil je meer informatie over onze werkwijze? Dit lees je in onze Code of Conduct.

Ons streven is een gezonde balans te bereiken tussen mens, milieu en maatschappij, alsmede het behalen van winst. Winstgevendheid is een maatstaf voor de efficiëntie van de organisatie en de waardering van de opdrachtgevers en IT-professionals voor onze dienstverlening. Winst is daarnaast een belangrijke factor voor de goede verdeling van middelen over de verschillende aandachtsgebieden en investeringen binnen onze organisatie. Deze maken het mogelijk om ook op lange termijn te voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en IT-professionals. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit en maakt een integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van onze onderneming.

1.1 Milieu
Met het steeds voldoen aan de wet- en regelgeving als basis, geven wij invulling aan een duurzame bedrijfsvoering door ons mobiliteitsbeleid, inkoopbeleid, het bewust omgaan met papier, afvoer van materialen en energiebesparing. Om deze zaken te formaliseren hebben we een Milieumanagementsysteem opgezet op basis van ISO 14001, welke in maart 2017 is gecertificeerd. Binnen dit milieumanagementsysteem is op basis van het Activiteitenbesluit van het RIVM voor het kantoorpand in Utrecht alle wettelijke eisen en de significante milieuaspecten geïdentificeerd. Deze zijn vastgelegd in het Milieuaspectenregister. Deze wordt gebruikt om binnen onze organisatie het milieubeleid te ontwikkelen, te implementeren en de milieuaspecten te managen. Jaarlijks wordt een Kwaliteits- en milieujaarplan opgesteld waarin de milieudoelen voor het betreffende jaar staan geformuleerd. Via het periodiek Kwaliteitsmanagementoverleg worden de milieudoelen gemonitord. 

1.2 Personeel
De belangrijkste aandacht en zorg gaat uit naar het belang dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en andere betrokkenen is gewaarborgd. Onze dienstverlening is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van medewerkers. Individuele ontwikkeling en opleiding wordt daarom actief gepromoot. Ook een veilige en plezierige werksfeer, waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich kunnen ontplooien, is van belang. Een goede werksfeer houdt in dat de onderlinge verhoudingen aandacht krijgen. Collegiale verhoudingen zijn belangrijk voor een stabiele organisatie, wat direct invloed heeft op de tevredenheid van zowel onze opdrachtgevers als de aangesloten IT-professionals binnen ons netwerk.

Alle Myler- medewerkers uitgevoerde zakelijke handelingen worden accuraat en naar behoren, in overeenstemming met de vastgestelde procedures in het Kwaliteits- en milieumanagementsysteem, vastgelegd en verantwoord in onze administratie. Geheimhouding en privacy zijn van essentieel belang voor de bedrijfsvoering. Er zijn passende maatregelen genomen om de bescherming en integriteit van alle dossiers en digitale informatie die wij beheren, te waarborgen. Op deze manier geven we onze medewerkers de mogelijkheid veilig om thuis te werken. Ook de gedetacheerde medewerkers binnen onze organisatie geven zoveel als mogelijk medewerking aan het milieubeleid van onze opdrachtgevers. Daarnaast faciliteren we, daar waar nodig, sociale voorzieningen, werk- en verblijfsvergunningen voor de IT-professionals die via ons bij één van onze opdrachtgevers werken.

Interne bewustwording voor het milieubeleid creëren we door alle medewerkers actief te betrekken bij de uitvoering van de benodigde activiteiten. Zo schenken wij bijvoorbeeld onze pc’s aan scholen of verenigingen, kijken we kritisch naar het soort- en het aantal duurzame leaseauto’s die we rijden en verduurzamen we werkprocessen door steeds meer elektronisch, gedigitaliseerd en in de Cloud te gaan werken.

1.3 Klanten
De kwaliteit van onze dienstverlening krijgt vorm door betrouwbaar en betrokken houding. Open en eerlijk treden wij onze opdrachtgevers en IT-professionals tegemoet. Dit doen we onder andere door het opstellen van heldere contracten, transparantie in tarieven en originele cv’s; puur, niet mooier dan het is.

Bij Myler:

 • staat het faciliteren van het ondernemerschap van de IT-professional;
 • staat de opdrachtgever centraal bij het kwalitatief invullen van opdrachten;
 • kenmerken onze medewerkers zich door deskundigheid en betrokkenheid bij het behartigen van de belangen van opdrachtgevers en IT-professionals;
 • hanteren we een erkend kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat voldoet aan de ISO 9001 en ISO 14001 norm en door een certificerende instantie is gecertificeerd. Dit doen we om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en verbeteren.

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is gericht op het continu verbeteren van onze dienstverlening, de interne organisatie, het primaire proces, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het voldoen aan de wettelijke milieueisen en het verhogen van de klanttevredenheid, waarbij risicomanagement een centrale rol heeft gekregen. Daarnaast hebben wij op basis van NEN 4400-1 een managementsysteem geïmplementeerd en gecertificeerd door een certificerende instantie. Op deze manier hebben wij onze organisatie zo ingericht dat vastgesteld kan worden dat voldaan is aan de verplichtingen uit arbeid (de NEN 4400-1 norm) m.b.t.:

 • de aangifte en afdracht van loonheffing en omzetbelasting;
 • het administreren van en het uitvoeren van controles op identiteitsdocumenten;
 • het controleren van gerechtigheid op het verrichten van arbeid in Nederland.

1.4 Maatschappij
Goed en betrouwbare relaties staan bij ons voorop. Deze relaties met onze opdrachtgevers, IT-professionals, maar ook met samenwerkingspartners zijn duurzaam van aard waarin MVO gezamenlijk wordt nagestreefd. In het kader van de focus op MVO hebben we het FIRA-certificaat behaald. Dit certificaat is een “Assurance Statement’ waarin de duurzaamheidsprestaties van onze organisatie zijn beoordeeld door FIRA experts. Jaarlijks vindt hertoetsing plaats. De resultaten zijn vastgelegd op het FIRA-platform. Dit platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals ISO26000.

Bij Myler stimuleren we op actieve wijze de maatschappelijke betrokkenheid van alle medewerkers, welke we tot uiting brengen in de arbeidsvoorwaarden. We streven daarnaast, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt, naar een opbouwende rol bij vraagstukken van maatschappelijke aard die niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks verbonden hoeven te zijn met de bedrijfsuitoefening. Zo zijn we zeer actief in het promoten en faciliteren van ‘Het Nieuwe Werken’ onder medewerkers, opdrachtgevers en IT-professionals, met als doel het aantal woon–werk bewegingen te beperken. Als onderneming staan we midden in de maatschappij, wat ons een bestaansrecht geeft. We dragen daarom graag ons steentje bij om wat terug te geven aan de wereld.

We doen dit onder andere via de onderstaande projecten:

Met de sport en spelprogramma’s van Right To Play helpen we mee om kinderen onderwijs te bieden, gezondheid te waarborgen en vreedzaam samen te leven. Right To Play laat kinderen leren door te spelen.

Verklaring omtrent de principes van en over MVO

Wij zijn een onafhankelijke specialist in het samenbrengen van onze opdrachtgevers met IT-professionals, wat meer is een dan CV schuiven. Het is matchmaking, het aanvullen van teams om deze succesvol te laten zijn voor het bedrijf waarbinnen deze actief zijn. Door optimaal onze service hierop af te stemmen bouwen wij mee aan geweldige teams. Om deze match succesvol met onze opdrachtgevers te laten plaatsvinden beschikken over IT-professionals met deskundigheid op alle functieniveaus en vrijwel alle vakgebieden binnen de informatietechnologie. Wij werken met IT-professionals die bewust, deskundig en specialistisch in hun expertises werken. En vooral: met mensen die denken in oplossingen.

Wij bieden de volgende diensten aan: IT-sourcing partnerGlobal SourcingContractbeheer, Partnerprogramma.

MVO en Milieu Myler
MVO principes

2.2 Scope voor FIRA
Het bemiddelen van IT-professionals, waarvoor backofficediensten, contractbeheerdiensten en overige administratieve diensten worden geleverd.
    
2.3 Onze commitment
Wij erkennen het belang en de principes van MVO. Wij zetten ons in voor de belangen van onze opdrachtgevers, IT-professionals, partners, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk duurzame acties en oplossingen.

Wij committeren ons daarom aan: 

 • Rekenschap afleggen: dit met betrekking op onze impact op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
 • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
 • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
 • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;
 • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
 • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
 • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij hebben onze MVO-aspecten in kaart gebracht en een helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vastgesteld en de resultaten vastgelegd. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. Wij evalueren jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij gebruiken het FIRA Rating Systeem om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons MVO-programma.

Utrecht, 23 maart 2018

Myler B.V.
Geo van der Wilk
CEO

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Logo Achmea
 • Logo ASML
 • Logo Fujitsu
 • Logo Universiteit Utrecht
 • Logo Politie
 • Logo CAK
 • Logo Wehkamp
 • Logo Nutreco

Onze certificeringen

 • Bovib Keurmerk: integriteit, financiele betrouwbaarheid, transparantie, kwaliteit
 • Certificaat FIRA: Sustainability
 • ISO 9001 certificering
 • ISO 14001 Certificering
 • Nen