Disclaimer

Myler is de handelsnaam van Myler B.V. Op het gebruik van de website Myler.nl (verder te noemen “Myler”) is deze disclaimer van toepassing.

Inhoud van de website en verwijzingen

De door Myler verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Myler zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan Myler voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Myler en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop /daardoor verstrekte informatie. Myler aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Myler worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Myler.

Kennis en ervaring delen

Op de website wordt de mogelijkheid gegeven om in contact te komen met opdrachtgevers en andere gebruikers en om content te delen. Je kunt met elkaar kennis en ervaring(en) delen voor zover dit past binnen het doel van de website. Hieronder is een opsomming opgenomen van de content die in ieder geval niet binnen het doel van de website valt, waarbij het uitsluitend ter beoordeling van Myler is of de content wel of niet binnen het doel van de website valt.

Content:

 • die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 • die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van anderen;
 • die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 • waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of waarmee enige andere rechten van Myler of derden worden geschonden;
 • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor illegale doeleinden;
 • waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Myler commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramidespelen;
 • waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

Myler staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Myler houdt zich het recht voor om deze bijdragen zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen. Bovenstaande specifieke uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Myler zijn niet limitatief.

Juistheid opdrachten

Op de website staan verscheidene opdrachten. Myler staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en de volledigheid en de beschikbaarheid van de opdrachten.

Keuze en gebruik informatie

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Informatie in advertenties

De informatie in advertenties op de website is de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. Myler kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Wijzigen inhoud en verwijzingen

Myler heeft het recht de inhoud van de verwijzingen op de website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen. Voor de duidelijkheid maken openbaar gemaakte persoonlijke profielen ook onderdeel uit van de inhoud van de website.

Myler

Je kunt een persoonlijk profiel opstellen en lid worden van Myler. Myler heeft het recht om, wanneer vanuit het perpectief van Myler misbruik wordt gemaakt van Myler’s diensten, op ieder moment het lidmaatschap van Myler in te trekken en het persoonlijk profiel te verwijderen. Dit geldt onder andere voor het gebruik van het de website voor:

 • Het delen van ongevraagd promotiemateriaal, zoals spam-mail, kettingbrieven, en pyramidespelen.
 • Het delen van informatie die Myler ziet als schadelijk, provocatief, bedreigend, illegaal, vulgair, frauduleus, intimiderend of racistisch.
 • Het delen van persoonlijke informatie van derden zoals adressen, telefoonnumers, e-mail addressen, en burgerservicenummers.

Toegankelijkheid website en verwerking e-mails

Myler streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Myler kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert Myler niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt Myler geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op de website is Myler uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Privacy statement

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens verwijst Myler je naar ons privacy statement.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Myler of haar licentiegevers.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Myler omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Indien de afnemer op andere wijze dan overeengekomen, danwel ongevraagd inhoud van deze website overneemt zal Myler zonder tussenkomst van rechter een direct opeisbare boete verbeuren ten hoogte van € 5.000,- (vijfduizend euro). Informatie op Myler.nl mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Nederlands recht

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten, de inhoud van deze tekst en de website www.myler.nl.

Klachen

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@myler.nl.

Versie – 4 juli 2017